خــون شهــدا فـــرش ره مـــا نشــود

تا مکتب خون درست معنا نشود     

بــار دگــر آن روحیــه پیــدا نشود

یاران بجــا مانــده مراقب باشیم      

خـون شهـــدا فرش ره ما نشود

 


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 93 فروردین 28ساعــت ساعت 11:46 صبح تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: شلمچه، خون شهدا، راهیان نور