نور بینایی کسی هستیم که با ما ببیند

حدیثی از امام حسن عسگری (علیه السلام)
نحن کهف لمن التجا الینا (ما پناهگاه کسی هستیم که به سوی ما پناهنده شود) و نور لمن استبصربنا و عصمة لمن اعتصم بنا (و نور بینایی کسی هستیم که با ما ببیند و مایه پاکی کسی هستیم که به ما متوسل شده است) من احبنا کان معنا فی السنام الاعلی و من انحرف عنا فالی النار (کسی که ما را دوست داشته باشد در بالاترین درجه با ماست و کسی که از ما منحرف شده باشد جایگاه آتش جهنم است)
..........
کشف الغمه ج 2 ص 421


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 92 دی 19ساعــت ساعت 11:10 عصر تــوسط سلمان فارسی | نظر
برچسب ها: کلید واژه: امام حسن عسگری (ع)، کسی که ما را دوست داشته باشد، ما