شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ کودک فلسطيني در روستاي نبي صالح در کرانه غربي مشغول بازي فوتبال بود که گاز اشک آور ارتش اسرائيل به روي معترضان شهرک سازي هاي اسرائيل پرتاب شده و اشک از چشمان کودک در مي آورد! طراح: سلمان فارسي
*قدس را هدف داريم*
سايز اصلي: http://masirebasirat.ir/wp-content/uploads/2017/03/Gaz-ashkavar.jpg
ساعت دماسنج
.:سلمان فارسي:.
62 امتیاز
30 برگزیده
139 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
.:سلمان فارسي:. عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top