قرمز سبز آبي خاکستري
اي بندگان خدا، برادر باشيد ! مسلمان، برادرمسلمان است، به او ستم نمي كند، او را وا نمي گذارد و او راتحقير نمي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت